top of page
© Autortiesības

Apvienoto Metodistu mācības pamati

BĪBELE
Bībele ir Svētie Raksti, tās grāmatas satur Dieva atklāsmi cilvēkiem. Metodisti māca, ka Svētie Raksti satur visu nepieciešamo dvēseļu glābšanai.

DIEVA TRĪSVIENĪBA
Metodisti tic Dieva Trīsvienībai, bet nepretendē uz šī jēdziena pilnīgu izpratni. Ir tikai viens un patiess Dievs: mūžīgs, neierobežots spēkā un gudrībā, visa redzamā un neredzamā Radītājs. Šī dievišķā pilnība ietver sevī – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.
Svētais Gars, kurš iziet no Tēva un Dēla, pēc savas būtības ir viens ar Tēvu un Dēlu, patiess un mūžīgs Dievs.

 

Savu ticības pārliecību Metodisti izsaka Ticības Apliecībā:
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visu valdītāju, Debess un zemes Radītāju.
Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva Vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apglabāts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, paaugstināts debesīs, sēdies pie Dieva, visu Valdītāja Tēva labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu Kristīgu draudzi, Svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.

SAKRAMENTI
Metodisti atzīst tikai divus sakramentus – kristību un Svēto Vakarēdienu. Kristība ir ne tikai grēku piedošanas, bet arī jaundzimšanas apliecinājums. Svētais Vakarēdiens ir sakraments, kurā mēs ne tikai pieminam Kristus nāvi, bet ir arī savstarpējās mīlestības apliecinājums starp draudzes locekļiem, kas ir Kristus miesa. Metodisti ar dziļu cieņu izturas arī pret citiem Baznīcas iestādījumiem, tādiem kā laulība un konfirmācija, tomēr vārds „sakramenti” attiecināms tikai uz kristību un Svēto Vakarēdienu, iestādītiem no paša Jēzus Kristus. Kristību prakse un kārtība ir aprakstīta Apvienotās Metodistu Baznīcas Liturģijas grāmatā (angliski: Book of Worship).

GRĒKSŪDZE
Metodistu mācītāji nepieņem grēksūdzi tādā veidā, kā to praktizē Romas Katoļu Baznīca, bet pārrunu veidā uzklausa draudzes locekļu grēksūdzi, neuzņemoties atbildību piedot grēkus. Metodisti uzskata, ka katrs cilvēks var vērsties pie Dieva, uzticoties Jaunās Derības apsolījumam: „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš (Kristus) ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1.Jāņa 1:9).

PESTĪŠANA
Cilvēks nevar tapt svēts tikai ar bauslības likumu pildīšanu un labiem darbiem. Cilvēks tiek atpestīts (izglābts) caur ticību un tikai no Dieva žēlastības (Efez. 3:8).

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA UN RITUĀLI
Netiek prasīts, lai dievkalpojumu kārtība (liturģija) un rituāli visās Metodistu draudzēs būtu vienādi, jo tie vienmēr bijuši atšķirīgi un var mainīties atkarībā no tautas parašām, cilvēkiem un laikmeta, ja tikai netiek pārkāpts Dieva Vārds. Katra Metodistu draudze ir tiesīga noteikt savu dievkalpojumu kārtību un rituālus, tos mainīt vai atcelt, lai viss kalpotu draudzei par izaugsmi, pamatojoties uz Apvienotās Metodistu Baznīcas Disciplīnas Grāmatu un Liturģijas Grāmatu (Book of Discipline, Book of Worship).

bottom of page